SEUROP BEEF AND PIG CARCASS CLASSIFICATION IN SLOVAKIA: A REVIEW

Main Article Content

Martina Gondekova
Peter Demo
Zuzana Salagova
Ivan Pavlik
Jan Huba

Abstract

Carcass classification plays an important role in Europe, as a marketing aid within and among countries and as a mean of increasing the precision of price reporting for administrative purposes. It also provides important information about the quality of the slaughter population. Since carcass classification systems were first introduced over fifty years ago, EU support schemes and the red meat industry have changed considerably. Changes in the SEUROP classification system of beef and pig carcasses also took place in Slovakia. This paper reviews actual system and legislation, as well as definition, categorization, presentation, conformation and fat cover of beef and pig carcasses at the slaughterhouses in Slovakia.

Article Details

Section
Reviews

References

Act 491/2001. Z.z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami. [Act 491/2001 Coll. on market organization for agricultural products.] Slov – Lex. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/491/20180901.

Bahelka, I. & Gondeková, M. (2016). What is the current quality of cow's meat in Slovakia in comparison with meat of bulls? Journal of Central European Agriculture, vol.17, 1-11. DOI: /10.5513/JCEA01/17.1.1660

Causeur, D., Daumas, G., Dhorne, T. & Engel, B. (2003). Statistical handbook for assessing pig classification methods. EC Working Document, 11–132.

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1182 of 20 April 2017 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union scales for the classification of beef, pig and sheep carcasses and as regards the reporting of market prices of certain categories of carcasses and live animals. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj.

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1184 of 20 April 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union scales for the classification of beef, pig and sheep carcasses and as regards the reporting of market prices of certain categories of carcasses and live animals. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX%3A32017R1184.

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1185 of 20 April 2017 laying down rules for the application of Regulations (EU) No 1307/2013 and (EU) No. 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards notifications to the Commision of information and documents and amending and repealing several Commission Regulations (Text with EEA relevance.) Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1573974178330&uri=CELEX%3A32017R1185.

Commission Regulation (EC) No 1249/2008 of 10 December 2008 laying down detailed rules on the implementation of the Community scales for the classification of beef, pig and sheep carcases and the reporting of prices thereof. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1249.

Decree No 205/2007. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti. [Decree of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic on the classification of pig carcasses, training and certification competence.] Slov – Lex. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/205/20100501.

Decree No 206/2007. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti. [Decree of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic on the classification of beef carcasses, sheep carcasses, training and certification competence.] Slov – Lex. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/206/20070901.

Demo, P., Bahelka, I., Botto, Ľ. & Brestenský, V. (2010). Chov ošípaných v podmienkach hospodárenia v rámci SPP EÚ a o produktoch, ktoré tento chov poskytuje. [Rearing of pigs under farming conditions EU CAP and the products it provides.] CVŽV Nitra. Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka [European Agricultural Fund for Rural Development], 1–134.

Guzmická, J. (2010). Parametre jatočnej hodnoty býkov vo vzťahu ku klasifikácii v systéme SEUROP. [Carcass parameters of bulls in relation to the SEUROP classification.] (Master's dissertation, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia). Retrieved from:http://crzp.uniag.sk/Prace/2010/G/EF204561B016496BA108099C21561E14.pdf

Huba, J. & Gondeková, M. 2019. Aký je potenciál produkcie domácej hovädziny? [What is the production potential for homemade beef?] AGROmagazín. 21(3), p. 12–13.

Chrastinová, Z., Trubačová, A., Ďuričová, I. & Krížová, S.(2014). Ekonomická efektívnosťchovu hovädzieho dobytka a oviec. [Economic efficiency of cattle and sheep.] Ekonomika poľnohospodárstva, 14(4), 1–24.

Chrenek, J. (1987). Jatočné vlastnosti slovenských strakatých, čiernostrakatých nížinných býkov a ich krížencov F101 a F11 generácie. I. Rozrábka jatočného tela. Carcas traits of Slovak Spotted, Blackspotted Lowland bulls and their F101, F11 generation crossbreds. I. Dissection of carcass trunk. Poľnohospodárstvo, 33(9), 845–853.

Lazzaroni, C., Gigli, S. & Gabina, D. (2007). Evaluation of carcass and meat quality in cattle and sheep. Wageningen Academic Publishers. EAAP Publication No. 123, 11–30.

Nosáľ, V., Čuboň, J., Zaujec, K., Mojto, J. & Pavlič, M. (1997). Porovnanie klasifikácie jatočných kráv podľa ČSN 46 6120 a systémov EUROP. [Comparison of the classifications of cows for slaughter between ČSN 46 6120 and EUROP system.] Journal of Farm Animal Sciene. Vedecké práce Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. XXX, 11–17.

Ostojić-Andrić, D., Aleksić, S., Hristov, S., Novaković, Z., Petrović, M. M., Nikšić, D. & Stanišić, N. (2012). Serbia in the implementation of SEUROP standard for beef carcass classification: Legislation, parametars and evaluation criteria: Part A. Biotechnology in Animal Husbandry, 28 (1), 47–58. DOI: 10.2298/BAH1201047O.

Páleník, Š., Pavlič, M. & Palanská, O. (1984). Vplyv pohlavia na jatočnú hodnotu a kvalitu hovädzieho mäsa. Objektívne metódy hodnotenia mäsovej úžitkovosti. [Impact of sex on the carcass value and quality of beef.] Záverečná správa, VÚŽV Nitra.

Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No. 1037/2001 and (EC) No. 1234/2007. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

Statistics.sk. 2019. Databázy, DATAcube. Príjmy a spotreba. Celková spotreba potravín v SR. [Revenue and consumption. Total food consumption in the SR.] http://datacube.statistics.sk/.

Věžník, A., Svobodová, H., Némethová, J. & Hradický, J. (2017). Livestock production in Czechia and Slovakia, ten years beyond EU accession. Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 11(1), 77-94. DOI: 10.5719/hgeo.2017.111.5.

Walstra, P. & Merkus, G. S. M. (1996). Procedure for assessment of the lean meat percentage as a consequence of the new EU reference dissection method in pig carcass classification. Report ID-DLO 96.014-22. https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/458217.

Most read articles by the same author(s)